Privacybeleid

‘VZW Aangenaam Winkelen’ Beveren ook gekend of alias onder de naam ‘Winkeldorp Beveren’ doet zijn best om jouw privacy te respecteren in relatie tot jouw gebruik van deze website.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. vzw Aangenaam Winkelen Beveren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Op deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens verzameld:– Wanneer je gebruikt maakt van onze e-formulieren voor het inschrijven voor activiteiten of meer informatie.– Wanneer je hebt aangegeven dat jouw persoonsgegevens kenbaar mogen gemaakt worden op deze website. (Wanneer je meedoet aan één van onze wedstrijden, fotoreportages,…)

De persoonsgegevens die je als bezoeker bij de registratie ingeeft, worden opgenomen in het klantenbestand van: VZW Aangenaam Winkelen Beveren Gravenplein 8 – 9120 Beveren BTW  BE0874784008

GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR INTERNE DOELEINDEN

Je persoonsgegevens worden door vzw Aangenaam Winkelen Beveren alias Winkeldorp Beveren verwerkt ten behoeve één of meerdere van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het voeren van boekhoudkundige administratie (Wettelijke verplichting) bij aankoop van geschenkbonnen
 • Commercieel beheer (Gerechtvaardigd belang)
 • Leveren van diensten en producten (Uitvoering overeenkomst)
 • Promotie, PR en communicatie waaronder:
  • E-mail communicatie (Toestemming)
  • E-mail communicatie met commerciële relaties (Gerechtvaardigd Belang)
 • Het beheren van social media / websites d.m.v.:
  • het publiceren van sfeerfoto’s (Gerechtvaardigd belang)
 • Verwerken van personeelsgegevens (Wettelijke verplichting)
 • Om fraude te ontdekken en te voorkomen

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE ?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, geboortedatum
 • Contactgegevens : telefoonnummer, e-mailadres, adres
 • Rijksregisternummer (alleen van toepassing op personeel)
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboorteplaats, nationaliteit (alleen van toepassing op personeel)
 • Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer, …)
 • Opleiding en vorming (alleen van toepassing op personeel)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de verbonden vennootschappen en/of leveranciers van producten en diensten in het kader van het uitvoeren van onze opdracht.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

vzw Aangenaam Winkelen Beveren alias Winkeldorp Beveren gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. Lees hierover de privacy-verklaring van google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Universal Analytics) met geanonimiseerd IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics (Universal Analytics) is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Lees het partnerbeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out.

Contact met de Gebruiker

Contactformulier (deze Applicatie)

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; fysiek adres; naam bedrijf; telefoonnummer; voornaam.

Contacten beheren en berichten verzenden

Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de Gebruiker.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)

Mailchimp is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Tagbeheer

Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Applicatie.
Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van deze Applicatie bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Google Maps widget (Google Ireland Limited)

Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

YouTube video widget (Google Ireland Limited)

YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN-VERWERKERS

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);
 • het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
 • het verzekeren van ons personeel en BA
 • Het voeren van marketing activiteiten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN-ONTVANGERS

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen: Verbonden organisaties Subsidiërende overheden Politiedienst Waasland-Noord dit enkel voor handelaars/diensten en vrije beroepen inzake werking BE-Alert (Zie huishoudelijk reglement)

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Je persoonsgegevens zullen nooit opgeslagen worden op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte of doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij ze voldoen aan de verplichtingen van de GDPR en als veilig land worden aanzien of het EU/US Privacy Shield Framework hebben onderschreven.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming)

BEWAARTERMIJN

Vzw Aangenaam Winkelen Beveren alias Winkeldorp Beveren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Vzw Aangenaam Winkelen Beveren verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk of maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Vzw Aangenaam Winkelen Beveren alias Winkeldorp Beveren verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens of dat deze voor andere doeleinden zouden worden gebruikt.

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens vzw Aangenaam Winkelen Beveren van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Veiligheidspolicy van de websitebouwer. De huidige websitebouwer van de Winkeldorp Beveren hanteert volgende veiligheidspolicy:

 • Laptops van medewerkers moeten beschermd zijn met een degelijk paswoord
 • Op elke laptop moet een virusscanner geïnstalleerd zijn en up to date gehouden worden;
 • Ook elke smartphone die gebruikt wordt voor werkdoeleinden moet beveiligd zijn met een toegangscode;
 • Datalekken moeten onmiddellijk gemeld worden aan Maneuver;

HOSTING

Websites die niet in productie staan, zijn afgeschermd (test omgeving, staging omgeving,… )

INZAGE, CORRECTIE EN JE RECHTEN OMTRENT GEGEVENS

Als gebruiker of abonnee kan je toegang krijgen tot je geregistreerde persoonsgegevens en je hebt het recht op verbetering van onjuiste gegevens.

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn. Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is. Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

CONNECTIEGEGEVENS

We registreren gegevens over de verbinding die je maakt met onze website en over de software die je daarvoor gebruikt. Deze informatie omvat o.a. het IP-adres, het tijdstip waarop je de website bezoekt, het type browser dat je gebruikt en de pagina’s die je op onze websites bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van surfgedrag de kwaliteit van onze website en van onze dienstverlening te verbeteren.

GEGEVENS DIE GEREGISTREERD WORDEN BIJ GEBRUIK VAN EEN WEBFORMULIER

Wanneer je op de website gebruik maakt van een webformulier, worden naast de gevraagde gegevens ook het tijdstip van gebruik van het webformulier en je IP-adres tijdelijk bijgehouden. Deze gegevens worden op geen enkele manier gebruikt en worden na het administratieve nut verwijderd.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen op het mailadres centrummanager@winkeldorp.be

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):Drukpersstraat 351000 Brussel Commission@privacycommission.be

OPMERKINGEN

Indien je nog vragen of opmerkingen hebt, kan je steeds een mail sturen naar info@winkeldorp.be

WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING

vzw Aangenaam Winkelen Beveren alias Winkeldorp Beveren kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 21/07/2021

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

REGLEMENT HANDELAARS

 • Elke handelaar die deelneemt aan de actie gaat akkoord met de voorwaarden op website wedstrijden.winkeldorp.be

REGLEMENT TREKKING

 • Geen 2 winnaars op éénzelfde adres enkel indien naam, email-adres en telefoonnummer (gsm) verschillend zijn
 • alle gegevens die ingevuld dienen te worden moeten volledig en correct ingevuld zijn
 • Onvolledige registraties zijn niet geldig
 • Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. VZW Aangenaam Winkelen Beveren houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door VZW Aangenaam Winkelen Beveren opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.
 • Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.
 • VZW Aangenaam Winkelen Beveren kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door VZW Aangenaam Winkelen Beveren voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

WINNAARSREGLEMENT

 • Elke winnaar moet zijn bevestiging mail of winnaarskaart meebrengen
 • Indien een winnaar na 10 werkdagen niet heeft gereageerd op zijn mail/telefoon of post wordt de prijs opnieuw in een volgende wedstrijd gepland
 • Indien er een volmacht is voor een andere persoon dient deze persoon op de afprint zijn naam, adres, handtekening en identiteitskaartnummer te vermelden
 • Elke bevestigingsmail zal gecontroleerd worden met de databank om fraude te voorkomen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN EVENEMENTEN/ACTIES VAN AANGENAAM WINKELEN BEVEREN VZW

 1. Bij niet (tijdelijke) schriftelijk annuleren (5 weken voorafgaand op Actie/Evenement), bent u de volledige betaling van rechtswege nog altijd verschuldigd.
 2. Alleen als u binnen de gestelde voorwaarden tijdig schriftelijk annuleert, komt uw betalingsverplichting te vervallen of kan eventueel reeds betaald inschrijfgeld (gedeeltelijk) worden geretourneerd. Aangenaam Winkelen Beveren vzw is wel gerechtigd de overeenkomst eventueel eenzijdig te ontbinden indien u niet voor de uiterste betaaldatum heeft betaald.
 3. Mocht Aangenaam Winkelen Beveren vzw om wat voor reden dan ook het op de bevestiging deelname formulier vermelde diensten niet of niet in zijn geheel kunnen leveren, zal Aangenaam Winkelen Beveren vzw het betaalde inschrijfgeld reduceren tot het bedrag overeenkomend met de wel geleverde diensten. Aangenaam Winkelen Beveren vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving.
 4. Beide partijen hebben het recht de inschrijving voor een deelname tot 4 weken voor een Actie/Evenement kosteloos te annuleren. Opgaaf van reden voor deze annulering is niet vereist.
 5. Bij annulering van de inschrijving voor een Actie/Evenement wordt het betaalde bedrag alleen dan teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld uiterlijk vier weken voor de datum van het desbetreffende Actie/Evenement. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing.
 6. Te laat: Deelnemers die na de begintijd van een Actie/Evenement niet op het Actie/Evenement aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een annulatie. Het inschrijfgeld blijft verschuldigd.
 7. De tijden vermeld op een inschrijving zijn slechts een indicatie en kunnen nog wijzigen. De aanpassing van de tijden van een Actie/Evenement kunnen geen aanleiding zijn voor (kosteloze) annulering, geven geen recht op vermindering van het inschrijfgeld en geven geen recht op een vergoeding van inkomsten derving.
 8. Aangenaam Winkelen Beveren vzw is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook.
 9. Een Deelnemer die afwezig is tijdens de Actie/Evenement, zonder het vooraf schriftelijk te hebben vermeld minstens 5 kalenderdagen vóór de Actie/Evenement, zal de inschrijving/deelname, factuur, dienen te betalen. De deelname aan een Actie/Evenement mag evenwel door een vervanger worden ingenomen indien dit schriftelijk wordt gemeld aan Aangenaam Winkelen Beveren vzw en indien de Actie/Evenement het toelaat. Publicaties en kosten door Aangenaam Winkelen Beveren vzw hieraan gewijd ter aankondiging voor een Actie/Evenement kunnen niet worden gewijzigd indien Aangenaam Winkelen Beveren vzw niet tijdig schriftelijk van een aanpassing werd medegedeeld.
 10. Aangenaam Winkelen Beveren vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving. Alleen het inschrijfgeld kan komen te vervallen en/of terug gestort worden, in geval van het niet nakomen van deze overeenkomst door Aangenaam Winkelen Beveren vzw om wat voor reden dan ook.
 11. Aangenaam Winkelen Beveren vzw zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een Actie/Evenement te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om opkomst van publiek en deelnemers te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om Aangenaam Winkelen Beveren vzw aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek of deelnemers.
 12. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door Aangenaam Winkelen Beveren vzw gesloten verzekering bij KBC (zie polisvoorwaarden bij de maatschappij).
 13. Onze Acties/Evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de deelnemende handelaars. Indien een vergunning voor een deelnemer niet wordt verleend zal het Actie/Evenement toch doorgaan. Aangenaam Winkelen Beveren vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het Actie/Evenement voor deze deelnemer.
 14. Indien een deelnemer stroom nodig heeft dient deze hier zelf voor te zorgen. Aangenaam Winkelen Beveren vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.
 15. Als deelnemer bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Als deelnemer bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van deze wettelijke eisen.
 16. Als deelnemer bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van de wettelijke eisen gesteld door de brandweer. Bij eventuele vragen hierover kan u zich steeds wenden tot Aangenaam Winkelen Beveren vzw.
 17. Door de deelnemer gebruikte apparatuur dient aan de ter plaatse geldende wettelijke eisen en richtlijnen te voldoen. Als deelnemer bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van deze wettelijke eisen.
 18. U gaat wel akkoord met al de bovenvermelde voorwaarden door deelname aan één of meerdere van de geboekte Acties/Evenementen, ondertekenen van een deelnameformulier/inschrijving. U gaat hiermee de verplichting aan te handelen conform de gestelde voorwaarden.
 19. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, kunt u niet aan onze Acties/Evenementen deelnemen. U dient ons in dat geval tijdig binnen de gestelde termijn van 4 weken voor het/ de Actie(s)/Evenement(en) schriftelijk op de hoogte te stellen van uw annulering(en).
 20. Facturatie voor deelname kan gebeuren vóór of na een Actie/Evenement.
© 2024 - Aangenaam Winkelen - BE 0874.784.008